Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Drogi Kliencie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują dla naszych serwisów KIC.edu.plneologopedia.pl oraz jakanieterapia.pl i dotyczą w szczególności rejestracji wizyt w poradni NEOLOGOPEDIA, oraz zakupu produktów w sklepie KIC.edu.pl

Strony KIC.edu.plneologopedia.pl oraz jakanieterapia.pl prowadzone są przez:

NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego). Rok założenia 2013.

Spis treści

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Strona internetowa lub Strona – strony internetowe (serwisy internetowe) dostępne pod adresami KIC.edu.plneologopedia.pl oraz jakanieterapia.pl
 2. Sklep Internetowy lub Sklep – sklepy internetowe dostępne pod adresami KIC.edu.plneologopedia.pl oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem których Klient może dokonywać rejestracji wizyt i zakupu produktów.
 3. Sprzedawca lub Poradnia - NEOLOGOPEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego).
 4. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny.
 7. Produkt – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.  Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 8. Usługa – usługa zakupiona w Sklepie - wizyta specjalistyczna.  Usługi są odpłatne, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Platforma – platforma internetowa, na której znajdują się zakupione Produkty i umożliwiająca dostęp do nich.
 10. Autorzy – specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami, którzy tworzą i opracowują produkty na platformę.
 11. Konto – konto Klienta/Użytkownika założone w sklepie, umożliwiające dostęp do zakupionych usług i produktów oraz dostęp do danych i zamówień Klienta.
 12. Czas dostępu do produktu – podawany w dniach czas udzielonego Klientowi dostępu do zakupionego przez Klienta produktu, liczony od momentu zakupu produktu.
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin stron neologopedia.pl, kic.edu.pl oraz terapiajakania.pl.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 16. Licencja – zakres i termin dozwolonego korzystania z Produktów.
 17. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 18. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 19. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 20. Operatorzy płatności 
  • Paynow - dostarczany przez mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18 (dawniej przez mBank S.A.)
  • PayPal - dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
  • Stripe - dostraczane przez Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
  • Blue Media S.A. z siedzibą w 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6
 21. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 22. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 23. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 25. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 26. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 27. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 28. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Strona i sklep jest prowadzony przez: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego).
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: kontakt@neologopedia.pl
 3. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów i Usług oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na nośniku lub wydruk.
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 7. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Nakazuje się:
  1. Korzystanie ze Strony i Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie ze Strony i Sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.
 9. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 10. W celu usunięcia konta Klienta należy poprzez wskazany w tym regulaminie adres email poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 11. Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu, można skontaktować się z nami pod adresem kontakt@neologopedia.pl przed rozpoczęciem korzystania ze strony i sklepu, w szczególności przed zakupem produktów lub usług.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Strony i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Usługi i Produkty potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 2. Sprzedawca wdrożył i zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów przeznaczonych do:
  • użytku indywidualnego, osobistego i domowego (licencja indywidualna),
  • użytku instytucjonalnego (licencja instytucjonalna), w szczególności dla podmiotów typu gabinety/firmy/centra/punkty terapeutyczne/logopedyczne/psychologiczne i podobne, oraz instytucje (przedszkola, szkoły, ośrodki, fundacje itp.)
 2. Zakres dozwolonego użytkowania dla licencji indywidualnej oraz instytucjonalnej dla zakupionych w Sklepie produktów podany jest w par. 17 niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy podane są w par. 11. niniejszego Regulaminu.
 4. Instytucje, firmy i inne podmioty zainteresowane zastosowaniem Produktów dostępnych w Sklepie w innym zakresie niż podane w niniejszym regulaminie mogą skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres email biznes@neologopedia.pl w celu ewentualnego zakupienia odpowiedniej licencji.
 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i założeniu Konta Klienta.
 6. Założenie Konta Klienta jest obligatoryjne przy zakupie każdego produktu i usługi.
 7. Nie ma możliwości założenia konta klienta, bez zakupienia żadnego produktu lub usługi.
 8. Rejestracja na Platformie i utrzymanie Konta Klienta odbywa się bez dodatkowej opłaty, w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt lub Usługę.
 9. Dostępne Produkty i Usługi przedstawione są w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu, a asortyment sklepu może być modyfikowany.
 10. Dostęp do zakupionych Produktów może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o czasie dostępu do Produktu (terminie dostępności) znajduje się w opisie danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udoskonaleń, rozwoju, rozbudowy, modyfikacji i innych zmian w istniejących produktach, w szczególności w zakresie technicznym, merytorycznym i estetycznym, również w czasie dostępności produktu przez Użytkowników.
 12. W ofercie Sklepu mogą znajdować są również produkty i/lub usługi wykonywane/opracowane/przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta (np. indywidualne wersje programów lub testów)
 13. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 14. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem oraz jeżeli Sprzedawca potwierdzi możliwość jego przygotowania, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
 15. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 16. Przygotowanie i dostarczenie produktu indywidualnego może być również częściowo lub całkowicie zautomatyzowane.
 17. Specyfika każdego Produktu, jego parametry i cechy charakterystyczne, w szczególności czas dostępu do Produktu, znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

§5 PRODUKTY NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca może umożliwić skorzystanie z Produktów lub/i Usług nieodpłatnych.
 2. Korzystanie z Produktów lub/i usług nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania lub założenia Konta Klienta na Platformie, na której udostępniane są Produkty.
 3. Produkty nieodpłatne dostępne są czasowo.
 4. Informacje dotyczące terminu i czasu dostępności, znajdują się w opisie Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.

§6 E-KONSULTACJE

 1. Sprzedawca może umożliwić przeprowadzenie odpłatnych e-konsultacji - wizyt on-line:
  • telefonicznie,
  • online.
 2. E-konsultacje / wizyty on-line, mogą  być udzielane:
  • na podstawie zapytania przesłanego przez Klienta drogą elektroniczną  na adres e-mail kontakt@neologopedia.pl
  • jako produkt udostępniony w Sklepie
 3. E-konsultacje są realizowane w terminie ustalonym bezpośrednio z Klientem lub w terminie ustalonym poprzez kalendarz elektroniczny (system rezerwacji / rejestracja on-line)
 4. E-konsultacja może odbyć się poprzez:
  • nawiązanie połączenia telefonicznego (rozmowa telefoniczna),
  • nawiązanie połączenia internetowego poprzez odpowiedni system/platformę internetowej komunikacji audiowizualnej. (np. GoogleMeet, Skype, Zoom)

§7 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Usługi poprzez wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu lub Usługi w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu lub Usługi, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” lub "Umów wizytę" pokazywane wraz z ceną i opisem produktu/usługi, w wyniku czego wybrany Produkt lub Usługa zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. W przypadku usługi rejestracji wizyty należy wybrać specjalistę oraz termin wizyty.
 4. Przy rejestracji usług, tzw. ścieżka zakupowa może prowadzić bezpośrednio do zamówienia / rejestracji usługi.
 5. Do skutecznej rejestracji wizyty, niezbędne jest jej opłacenie z góry (przedpłata 100% kwoty).
 6. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod rabatowy”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. w czasie składania zamówienia.
 7. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 8. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
  3. numeru telefonu,
  4. adresu e-mail,
  5. podania wieku i imienia dziecka przy rejestracji wizyty specjalistycznej,
  6. nazwy użytkownika zakładanego konta (przy pierwszym zakupie)
  7. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  8. W przypadku produktów cyfrowych wymagane jest również wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  9. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 9. Klikniecie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 10. Założenie konta klienta jest niezbędne i obligatoryjne przy realizacji zakupu, gdyż wiąże się z możliwością dostępu do kupowanego produktu / usługi.
 11. Klient posiadający już konto w sklepie, przy kolejnych zakupach powinien z niego skorzystać, logując się za pomocą swoich danych dostępowych. W ten sposób kolejne kupowane produkty będą dołączane do istniejącego już konta. Jeśli klient nie pamięta swoich danych dostępowych może skorzystać z formularza odzyskania hasła.
 12. W przypadku niektórych Produktów lub Usług, ze względu na ich specyfikę, Sprzedawca może wymagać przy złożeniu zamówienia podania imienia i nazwiska oraz/lub wieku dziecka. W przypadku chęci zakupu tego produktu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu realizacji danego programu, produktu lub usługi.
 13. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 14. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, jak również co do formy płatności.
 15. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 16. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 17. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 18. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 19. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania i anulowania Zamówienia w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  • nieotrzymania wpłaty poprzez operatora płatności w ciągu 30 min.  od złożenia Zamówienia.

§8 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów lub Usług.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu lub Usługi przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty lub Usługi, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów lub Usług objętych przedsprzedażą znajduje się w ich opisie.
 5. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty lub Usługi, są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§9 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i Usług, wycofywania Produktów i Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów i Usług nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu/Usługi.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi:
  • BLIK lub przelew elektroniczny za pośrednictwem operatora paynow.  Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem wybranego w procesie płatności banku,
  • za pomocą systemu PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis,
  • za pomocą systemu Stripe – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu Stripe w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis,
  • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) – poprzez operatora BlueMedia S.A.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość włączania i wyłączania poszczególnych form/kanałów płatności.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na jego adres email, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§10 DOSTARCZENIE PRODUKTU / USŁUGI

 1. Dostęp do zakupionego Produktu następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu (na przykład w przypadku przedsprzedaży).
 2. Dostęp do zakupionego produktu udzielany jest na okres czasu wskazany w jego opisie.
 3. Dostarczenie zakupionych Produktów odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. Dostarczenie usługi polega na obyciu wizyty specjalistycznej w umówionym w zamówieniu terminie, stacjonarnie w siedzibie Poradni lub on-line.
 5. Wizyta odbywa się w zarezerwowanym czasie i realizowana jest wyłącznie dla klienta rezerwującego konsultację.
 6. W przypadku indywidualnie zamówionej wizyty on-line oraz produktów indywidualnych – ich realizacja lub dostępność nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony lub w terminie ustalonym przez strony lub w terminie ustalonym poprzez kalendarz elektroniczny (system rezerwacji / rejestracja on-line)
 7. Szczegółowa informacja o sposobie realizacji wizyty on-line zostanie przesłana na adres e-mail użytkownika po jej rejestracji.
 8. Przy wizytach on-line, Specjalista oczekuje na kontakt ze strony klienta (pacjenta) punktualnie w wyznaczonym terminie. W przypadku problemów technicznych z połączeniem po stronie użytkownika może zostać zmieniony sposób komunikacji na telefoniczny pod warunkiem zgody specjalisty Poradni i dotrzymania czasu wizyty.
 9. Użytkownik/pacjent nie może nagrywać/utrwalać wizyty, w całości ani jej części oraz publikować/udostępniać w żadnej formie jakichkolwiek materiałów dotyczących wizyty.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas udostępnienia Produktu liczy się od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedawcę.
 11. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§11 STOSOWANIE PRODUKTÓW I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Produkty dostępne w Sklepie mają charakter edukacyjno-instruktażowy i nie stanowią specjalistycznej pomocy terapeutycznej lub/i medycznej.
 2. Korzystanie z Produktów dostępnych w Sklepie i kierowanych do dzieci musi zawsze odbywać się pod nadzorem rodzica/opiekuna.
 3. Autorzy produktów (programów, testów, bilansów, sprawdzianów itp.) posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich przygotowania i dołożyli wszelkich starań, aby produkty te mogły być stosowane w samodzielnych działaniach (np.: ćwiczeniach) rodzica/opiekuna z dzieckiem w domu lub/i były one uzupełnieniem zajęć i opieki w przedszkolu, w szkole („zerówce”) jak i w edukacji domowej, jednak ze względu na wskazany powyżej charakter, Sprzedawca ani Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie produktów u konkretnego dziecka, czy za osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.
 4. Jeśli rodzic/opiekun ma wątpliwości związane z zastosowaniem danego produktu (np.: programu lub testu), powinien skonsultować się z odpowiednim specjalistą: lekarzem/rehabilitantem/terapeutą/nauczycielem.
 5. W przypadku dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi, rozwojowymi lub/i niepełnosprawnościami zastosowanie produktu (w szczególności programu) należy każdorazowo skonsultować z ze specjalistą prowadzącym (lekarzem lub terapeutą).
 6. W przypadku braku oczekiwanych efektów wynikających ze wskazań do programu należy również skonsultować się z odpowiednim specjalistą: lekarzem/rehabilitantem/terapeutą/nauczycielem nie później niż w połowie programu.
 7. Sprzedawca i Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub/i z udzieloną licencją.

§12 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące usługi dostępne drogą elektroniczną:

 • Umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 • Dostęp do platformy polegający na umożliwieniu stałego dostępu on-line do zakupionych produktów. Usługa ta świadczona jest w ramach ceny zapłaconej za produkt.
 • Usługę wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 • Utrzymywanie Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 1. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów.
 2. Usługa dostępu do produktu realizowana jest w czasie aktywności/dostępności zakupionego produktu/produktów dla danego Klienta.
 3. Konto klienta jest dostępne również po wygaśnięciu aktywności zakupionych produktów.
 4. W przypadku zakupu Produktów, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 5. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta, umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wykonywania prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem platformy i sklepu oraz związanego z tym tymczasowego wyłączenia dostępu do nich.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i Platformy. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz Platformy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa sklepu, platformy lub/i Konta Użytkownika.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 12. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 13. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów takich jak między innymi:
  • w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, Sklepu i Produktów,
  • w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim,
  • podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich,
  • narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 15. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 17. W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 18. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§13 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dotyczy to produktów elektronicznych).
 6. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.  
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. Sprzedawca informuje Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami, iż Produkty dostępne w Sklepie przeznaczone są wyłącznie do użytku indywidualnego, osobistego i domowego, w szczególności nie są one przeznaczone do celów prowadzenia działalności gospodarczej ani działalności charytatywnej.
 3. Dozwolone użytkowanie Produktów (uzyskiwana przy zakupie licencja) opisane jest w par. 17. niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 5. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 7. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 9. Sprzedawca może skierować odpowiednie roszczenie w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta), jeżeli uzna iż zakupienie Produktu wynikało z umyślnego lub nieumyślnego zamiaru zastosowania i użytkowania produktu niezgodnie z zakresem licencji, w szczególności uzyskania z tego nieuprawnionych korzyści, niedozwolonej analizy lub skopiowania własności intelektualnej.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca informuje przedsiębiorcę na prawach konsumenta, iż Produkty dostępne w Sklepie przeznaczone są wyłącznie do użytku indywidualnego, osobistego i domowego, w szczególności nie są one przeznaczone do celów prowadzenia działalności gospodarczej ani działalności charytatywnej.
 3. Dozwolone użytkowanie Produktów (uzyskiwana przy zakupie licencja) opisane jest w par. 17. niniejszego Regulaminu.
 4. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  • Usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  • Reklamacji i rękojmi,
 5. w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty dostępne w Sklepie, zarówno jako całość, oraz jako dowolne zakresy/fragmenty ich treści  takie jak teksty, filmy, nagrania dźwiękowe, multimedia, zdjęcia, oprawa graficzna, ale również sposób ich wyrażenia jako koncepty, pomysły, schematy, nazwy własne, sformułowania jak i zestawienia lub/i połączenia wyżej wymienionych elementów stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (nazywana dalej w tym paragrafie Ustawą), podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do aktualizacji/modyfikacji (zmiany treści/zawartości) Produktów i nie zmienia to ochrony prawnej utworów podanej w pkt. 1
 3. Produkty dostępne w Sklepie i na platformie w wersji indywidualnej (licencja indywidualna) przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku osobistego (indywidualnego i domowego). W szczególności niedozwolone jest wykorzystanie Produktów z licencją indywidualną do prowadzenia działalności gospodarczej, edukacyjnej, społecznej, charytatywnej oraz do wykonywania usług na rzecz innych osób.
 4. Własny użytek osobisty określa Ustawa, a dozwolony zakres użytkowania zakupionych Produktów określa podana w pkt. 5 licencja.
 5. Sprzedawca wraz z zakupieniem przez Klienta Produktu z licencją indywidualną i po otrzymaniu od Klienta ustalonej zapłaty udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji indywidualnej, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z zakupionego Produktu (przedmiotu umowy). Klient w ramach licencji indywidualnej (umowy) upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne, indywidualne potrzeby (własny użytek osobisty), bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie dostępu, odczytu i zapisu – cyfrowe przetwarzanie utworu/produktu wyłącznie w ramach środków technicznych dostępnych na Platformie dostarczonej i utrzymywanej przez Sprzedawcę (Konto Klienta) – Klient nie może zapisywać plików dostępnych na Platformie na swoim urządzeniu końcowym (np. komputerze czy smartfonie).
  2. w zakresie duplikowania/powielania – wydruk na własne potrzeby elementów Produktów jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu (dotyczy to Produktów w formacie innym niż video, np. w formacie pdf).
 6. Licencja indywidualna, o której mowa w ust. 5 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu i wygasa wraz z zakończeniem czasu dostępu.
 7. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji indywidualnej wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje ona udzielona na 90 dni od dnia Zakupu.
 8. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji indywidualnej zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 9. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
  1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  2. publikowanie Produktu lub jego fragmentów, niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek,
  4. przeróbka, modyfikacja, edycja, adaptacja i opracowywanie Produktów. 
 10. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty (materiały dostępne na Platformie w ramach Produktu) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim, w szczególności odpowiednio zabezpieczać i nie przekazywać swoich danych dostępowych (login i hasło) do Platformy osobom trzecim.
 11. Sprzedawca prowadzi także sprzedaż produktów dostępnych w sklepie z licencją instytucjonalną, która umożliwia zastosowanie i użytkowanie produktów przez podmioty/firmy z branży m. in. edukacyjnej/terapeutycznej/medycznej.
 12. Licencja instytucjonalna obejmuje:
  1. zastosowanie programów we własnej działalności, na terenie własnej siedziby odpowiednio do przeznaczenia produktów,
  2. możliwość przekazania/odstąpienia lub odsprzedaży zakupionych w Sklepie produktów wyłącznie rodzicom/opiekunom dzieci na rzecz których podmioty/firmy te wykonują swoje usługi, przy czym przekazanie to lub odsprzedaż musi być zgodne z przeznaczeniem produktów.
 13. W świetle Ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony wartości intelektualnej i przemysłowej, jak i zakazu nieuczciwej konkurencji Sprzedawca nie wyraża i nie udziela zgody na jakiekolwiek wykorzystanie Produktów niezgodnie z podaną powyżej licencją indywidualną lub instytucjonalną, zakresem zastosowań podanych w niniejszym regulaminie oraz w opisach produktów.
 14. Jeżeli nabywca ma wątpliwości dotyczące zakresu licencji i/lub możliwości zastosowania zakupionych produktów powinien on skontaktować się ze sprzedawcą.
 15. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę oraz wykorzystywanie Produktów niezgodnie z udzieloną licencją indywidualną lub instytucjonalną stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania/zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o., NIP: 7272789063, REGON: 101593460, zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować z Administratorem poprzez e-mail: iod@neologopedia.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. wystawienia certyfikatu ukończenia programu dla dziecka, wystawienie wyników testu, podania wskazań lub rekomendacji lub innego dokumentu bezpośrednio związanego z charakterem produktów Sprzedawcy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na podane dane dziecka) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
  4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  7. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  10. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  11. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora/Sprzedawcy i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) oraz dostawcom systemu płatności, firmie księgowej, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace i funkcjonowanie sklepu internetowego.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatności

§19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: Polityka prywatności

Link do niniejszego Regulaminu: Regulamin

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram