Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Konsultacja do terapii ręki / zajęć grafomotorycznych

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Specjalista:

 • przeprowadzi testy i próby diagnostyczne z dzieckiem w kontekście sprawności kończyny górnej, umiejętności manualnych, lateralizacji i motoryki małej.
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu i odpowie na Państwa pytania,
 • w razie potrzeb pokieruje na ewentualne dalsze badania (np.: neurologiczne),
 • zaproponuje plan terapeutyczny.

Rejestracja wizyty

Informacje dodatkowe

Rodzaj wizyty

Wizyta stacjonarna

150,00  45 minut

Płatność z góry
Jeśli w kalendarzu on-line nie są widoczne dostępne terminy lub nie znajdujecie Państwo dogodnego terminu prosimy o kontakt telefoniczny: 570 112 422
Opis wizyty

Grafomotoryka

W rozwoju psychoruchowym dziecka, sprawność manualna zajmuje miejsce szczególne. Rozwój motoryki małej jest sprzężony z dojrzewaniem odpowiednich struktur mózgowych. Rosnące potrzeby poznawcze dziecka wyzwalają w nim naturalną aktywność, która stymuluje m.in. rozwój funkcji kończyny górnej, czyli ręki. Wraz z osiąganiem dojrzałości szkolnej, ruchy rąk (dłoni i palców) stają się coraz bardziej celowe – dziecko stopniowo rozwija precyzyjność ruchu, która jest niezbędna do osiągnięcia sprawności manualnej, a w szczególności sprawności grafomotorycznej.

Deficyty w zakresie umiejętności grafomotorycznych mogą wynikać z problemów rozwojowych, ale częściej są efektem niewypracowania przez dziecko prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, odpowiedniej koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzyjności ruchów. Można to relatywnie szybko skorygować i ułatwić dziecku wykonywanie wielu zadań, a prawidłowa sprawność grafomotoryczna będzie miała także przełożenie na swobodne wykonywanie wielu innych czynności ‘ręcznych’, związanych nie tylko z pisaniem i rysowaniem.

Jeżeli dziecko wymaga doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych, jeżeli macie Państwa wątpliwości, czy rozwój funkcji kończyny górnej przebiega prawidłowo, zapraszamy do NEOLOGOPEDII.

W obszarze grafomotoryki oferujemy:

 • Badanie lateralizacji
 • Ocenę umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • Terapię funkcji ręki
 • Zajęcia grafomotoryczne

Zajęcia grafomotoryczne w NEOLOGOPEDII obejmują:

 • kształtowanie i utrwalanie lateralizacji
 • doskonalenie chwytu pisarskiego i odpowiedniej dla dziecka pozycji
 • umiejętność odwzorowywania kształtów, rysunków, liter/cyfr
 • doskonalenie graficznego poziomu pisma
 • usprawnianie koordynacji ręka – oko
 • całościowe rozwijanie umiejętności manualnych
 • usprawnianie manualne dzieci leworęcznych
 • elementy integracji sensorycznej
Specjalista
logopeda łódź

Joanna Milena Just

logopeda, psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog

Joanna Just od niemal 20 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą,  psychologiem dziecięcym, specjalistą zaburzeń komunikacji językowej, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Jako logopeda i psycholog dziecięcy łódź specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji językowej m.in. opóźnionym rozwojem mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmem, a także zaburzeniach płynności mowy (m. in. jąkanie). Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne, konsultacje psychologiczne, oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • psychologią rozwojową dziecka,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR).

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wskazania

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu przywracanie prawidłowych funkcji kończyny górnej (w przypadku niepełnosprawności lub urazów) ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Przywracanie sprawności manualnej może odbywać się poprzez kompensację lub rehabilitację.

Kompensacja rozumiana jest co najmniej na dwa sposoby, jako tworzenie sprawności zastępczych np. indywidualnie opracowany i ćwiczony chwyt lub jako całościowe przeniesienie funkcji na sprawniejszą kończynę (np. rękę lewą). Natomiast, rehabilitacja ręki to przywracanie sprawności manualnej (funkcji ręki) dzieciom po urazach, kontuzjach, złamaniach czy oparzeniach.

Głównym celem terapii ręki w NEOLOGOPEDII jest by niepełnosprawność kończyny górnej nie odbierała dziecku radości zabawy oraz możliwości korzystania z edukacji.

W obszarze terapii ręki oferujemy:

 • Konsultacje i ocenę funkcji kończyny górnej
 • Ocenę sprawności ruchowej motoryki dużej i małej
 • Ocenę sprawności ruchowej motoryki dużej i małej w MPD
 • Ocenę rozwoju motoryki małej (koordynacji i celowości ruchu)
 • Terapię ręki
 • Terapię ręki w MPD
 • Funkcjonalną terapię kończyny górnej
Regulamin

Regulamin usług stacjonarnych

 1. Poradnia NEOLOGOPEDIA na bieżąco monitoruje i przestrzega wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19.
 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do bezdotykowego zmierzenia temperatury dziecka oraz rodzica/opiekuna.
 3. Dzieci oczekujące na terenie Poradni pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.
 4. Na konsultacje i zajęcia prosimy o przychodzenie dziecka z jednym rodzicem/opiekunem.
 5. Do podjęcia terapii zajęciowej uprawnia przeprowadzona w Poradni konsultacja lub diagnoza.
 6. Zajęcia terapeutyczne są odpłatne i dobrowolne. Odbywają się w roku szkolnym od godziny 10.00 do godziny 19.00 w siedzibie Poradni.
 7. Zajęcia oznaczają indywidualną terapię dziecka (pacjenta) oraz konsultację z rodzicami.
 8. Terapie prowadzą specjaliści Poradni posiadający wymagane kwalifikacje potwierdzone: świadectwami, certyfikatami, dyplomami.
 9. Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna). Czas zajęć 45 minut obejmuje terapię dziecka i ew. konsultację z rodzicem.
 10. Opłaty obowiązują wg cennika poradni.
 11. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i terapeutów Poradnia ma prawo odmówić konsultacji lub/i prowadzenia zajęć w przypadku, gdy zgłoszone dziecko lub oczekujący rodzic/opiekun jest chory/chore lub ma objawy takie jak: gorączka, katar, kaszel, zmiany skórne (np.: wysypki, opryszczka), zatrucie pokarmowe i inne. W takiej sytuacji dane zajęcia zostają przerwane i przepadają. Zdrowe dziecko może uczestniczyć/kontynuować terapię.
 12. W przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie przez Poradnię, Poradnia poinformuje o tym możliwie najwcześniej przed planowanymi zajęciami i zobowiązuje się zaproponować dwa wolne terminy do wyboru w których zostaną przeprowadzone zajęcia.
 13. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć Poradnia dołoży wszelkich starań aby przeprowadzić zajęcia w kolejnym ustalonym terminie lub dokona zwrotu należności za dane zajęcia.
 14. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć w dniu zajęć Poradnia przeprowadzi zajęcia w kolejnym ustalonym terminie bezpłatnie.
 15. W przypadku odwołania przez Klienta konsultacji lub zajęć w dniu zajęć, zajęcia/konsultacja przepada i nie jest zwracana płatność.
 16. Poradnia może zaproponować także formę konsultacji/terapii on-line.
 17. Specjalista z Poradni może skierować dziecko na dodatkowe badania lub odmówić przeprowadzenia konsultacji, terapii, diagnozy w uzasadnionym przypadku.
 18. Poradnia może odmówić świadczenia usług terapeutycznych/zajęciowych w przypadku nie przestrzegania zasad/regulaminów obowiązujących w poradni lub w innym uzasadnionym wypadku.
 19. Wszelkie sprawy organizacyjne oraz pytania i wątpliwości należy zgłaszać do recepcji Poradni.
 20. Poradnia zastrzega sobie możliwość dostosowania działań do sytuacji zewnętrznej, niezależnej od Poradni, a w szczególności związanych z pandemią COVID-19.
chevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram