Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Konsultacja trudności szkolnych on-line

Konsultacja trudności szkolnych obejmuje:

 • przesłanie rodzicom materiałów dla dziecka do pracy w trakcie konsultacji
 • wywiad z rodzicem i pytania
 • wstępna diagnoza zgłaszanego problemu
 • propozycja ewentualnych dalszych działań diagnostycznych lub/i terapeutycznych
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej

Rejestracja wizyty

Informacje dodatkowe

Rodzaj wizyty

Konsultacja on-line

120,00  45 minut

Płatność z góry
Jeśli w kalendarzu on-line nie są widoczne dostępne terminy lub nie znajdujecie Państwo dogodnego terminu prosimy o kontakt telefoniczny: 570 112 422
Opis wizyty

Nasza oferta

W obszarze logopedii oferujemy:

 • konsultacje logopedyczne
 • konsultacje opóźnionego rozwoju mowy (ORM)
 • diagnozę logopedyczną
 • stymulację rozwoju mowy
 • terapię wszelkich zaburzeń mowy (m.in. seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski ‘r’ - rotacyzm)
 • konsultację wędzidełka podjęzykowego
 • wczesną interwencje logopedyczną
 • rozszerzoną diagnozę logopedyczną
 • badania logopedyczne (również testy)
 • ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego
 • korektę toru oddechowego
 • profilaktykę aparatu mowy
 • profilaktykę zaburzeń mowy

Serdecznie zapraszamy dzieci najmłodsze oraz przedszkolaki, ale także dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej.

Specjalista
logopeda łódź

Joanna Milena Just

logopeda, psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog

Joanna Just od niemal 20 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą,  psychologiem dziecięcym, specjalistą zaburzeń komunikacji językowej, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Jako logopeda i psycholog dziecięcy łódź specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji językowej m.in. opóźnionym rozwojem mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmem, a także zaburzeniach płynności mowy (m. in. jąkanie). Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne, konsultacje psychologiczne, oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • psychologią rozwojową dziecka,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR).

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wskazania

Kiedy należy pójść do logopedy?

Jeśli dziecko ma zalecenie lub skierowanie z przedszkola, szkoły lub od innego specjalisty, ale także możliwie najwcześniej, jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące szeroko rozumianego rozwoju mowy waszych dzieci, w szczególności gdy:

 • mowa dziecka jest niezrozumiała lub dziecko nie wymawia niektórych głosek,
 • gdy dziecko nie mówi lub nie następuje rozwój mowy,
 • gdy dziecko nie komunikuje się z otoczeniem,
 • gdy dziecko często ma infekcje i oddycha przez otwarte usta,
 • gdy dziecko nie reaguje na głos bliskich,
 • gdy dziecko stara się lecz nie rozumie co się do niego mówi,
 • gdy dziecko źle słyszy,
 • gdy nastąpiło zatrzymanie lub regres mowy,

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc logopedyczną dla dzieci oraz fachową informację dla rodzica.

Regulamin

Regulamin usług stacjonarnych

 1. Na konsultacje i zajęcia prosimy o przychodzenie dziecka z jednym rodzicem/opiekunem.
 2. Dzieci oczekujące na terenie Poradni pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.
 3. Do podjęcia terapii zajęciowej uprawnia przeprowadzona w Poradni konsultacja lub diagnoza.
 4. Zajęcia terapeutyczne są odpłatne i dobrowolne. Odbywają się w roku szkolnym od godziny 10.00 do godziny 19.00 w siedzibie Poradni.
 5. Zajęcia oznaczają indywidualną terapię dziecka (pacjenta) oraz konsultację z rodzicami.
 6. Terapie prowadzą specjaliści Poradni posiadający wymagane kwalifikacje potwierdzone: świadectwami, certyfikatami, dyplomami.
 7. Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna). Czas zajęć 45 minut obejmuje terapię dziecka i ew. konsultację z rodzicem.
 8. Opłaty obowiązują wg cennika poradni.
 9. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i terapeutów Poradnia ma prawo odmówić konsultacji lub/i prowadzenia zajęć w przypadku, gdy zgłoszone dziecko lub oczekujący rodzic/opiekun jest chory/chore lub ma objawy takie jak: gorączka, katar, kaszel, zmiany skórne (np.: wysypki, opryszczka), zatrucie pokarmowe i inne. W takiej sytuacji dane zajęcia zostają przerwane i przepadają. Zdrowe dziecko może uczestniczyć/kontynuować terapię.
 10. W przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie przez Poradnię, Poradnia poinformuje o tym możliwie najwcześniej przed planowanymi zajęciami i zobowiązuje się zaproponować dwa wolne terminy do wyboru w których zostaną przeprowadzone zajęcia.
 11. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć Poradnia dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić zajęcia w kolejnym ustalonym terminie lub dokona zwrotu należności za dane zajęcia.
 12. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć w dniu zajęć Poradnia przeprowadzi zajęcia w kolejnym ustalonym terminie bezpłatnie.
 13. W przypadku odwołania przez Klienta konsultacji lub zajęć w dniu zajęć, zajęcia/konsultacja przepada i nie jest zwracana płatność.
 14. Poradnia może zaproponować także formę konsultacji/terapii on-line.
 15. Specjalista z Poradni może skierować dziecko na dodatkowe badania lub odmówić przeprowadzenia konsultacji, terapii, diagnozy w uzasadnionym przypadku.
 16. Poradnia może odmówić świadczenia usług terapeutycznych/zajęciowych w przypadku nieprzestrzegania zasad/regulaminów obowiązujących w poradni lub w innym uzasadnionym wypadku.
 17. Wszelkie sprawy organizacyjne oraz pytania i wątpliwości należy zgłaszać do recepcji Poradni.
 18. Poradnia zastrzega sobie możliwość dostosowania działań do sytuacji zewnętrznej, niezależnej od Poradni, a w szczególności związanych z sytuacją epidemiologiczną.
chevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram