Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Konsultacja trudności szkolnych

Konsultacja trudności szkolnych obejmuje:

 • wywiad z rodzicem i pytania
 • analiza umiejętności i wyników szkolnych (np.: zeszyty)
 • wstępna diagnoza zgłaszanego problemu
 • propozycja ewentualnych dalszych działań diagnostycznych lub/i terapeutycznych
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej

Rejestracja wizyty

Informacje dodatkowe

Rodzaj wizyty

Wizyta stacjonarna

150,00  45 minut

Płatność z góry
Jeśli w kalendarzu on-line nie są widoczne dostępne terminy lub nie znajdujecie Państwo dogodnego terminu prosimy o kontakt telefoniczny: 570 112 422
Opis wizyty

Nasza oferta

W obszarze pedagogiki oferujemy:

 • Konsultacje specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii)
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysleksją
 • Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • Konsultacje gotowości szkolnej
 • Zajęcia przygotowawcze do szkoły podstawowej - "Starter szkolny"
 • Diagnozę gotowości szkolnej
 • Badanie lateralizacji
 • Diagnozę ryzyka dysleksji
 • Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (m.in. ortografia, czytanie)
 • Konsultacje w zakresie koncentracji, umiejętności przyswajania wiedzy oraz technik uczenia się.
 • Możliwość uzyskania opinii.

Trudności szkolne - zajęcia

W zależności od zdiagnozowanych u dziecka deficytów zajęcia w NEOLOGOPEDII obejmują m.in.:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • kształtowanie percepcji słuchowej,
 • kształtowanie i doskonalenie sprawności manualnej (grafomotoryka),
 • doskonalenie lub/i korektę wymowy,
 • budowanie i rozwijanie umiejętności kreatywnego/twórczego myślenia, oraz myślenia analitycznego,
 • naukę koncentracji, ćwiczenia pamięci i skupienia na zadaniach,
 • wsparcie dla dzieci uzdolnionych.

W NEOLOGOPEDII prowadzimy również wsparcie dla dzieci uzdolnionych, w szczególności w obszarze edukacji sportowej lub edukacji artystycznej (np. szkoła sportowa, szkoła baletowa, szkoła muzyczna), a także indywidualnie prowadzonej ścieżki rozwoju młodego talentu.

Niejednokrotnie ogromny wysiłek związany ze kształtowaniem talentu pochłania czas i energię dziecka przeznaczoną na codzienną naukę szkolną – oznaczać to może potrzebę nadrabiania zaległości i konieczność „przyspieszania” edukacji. W NEOLOGOPEDII wieloaspektowo pomagamy dzieciom utalentowanym i opracujemy dla nich indywidualne programy wsparcia.

Specjalista
logopeda łódź

Joanna Milena Just

logopeda, psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog

Joanna Just od niemal 20 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą,  psychologiem dziecięcym, specjalistą zaburzeń komunikacji językowej, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Jako logopeda i psycholog dziecięcy łódź specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji językowej m.in. opóźnionym rozwojem mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmem, a także zaburzeniach płynności mowy (m. in. jąkanie). Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne, konsultacje psychologiczne, oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • psychologią rozwojową dziecka,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR).

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wskazania

Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagogicznej?

Jeżeli dziecko:

 • ma stałe trudności w uczeniu się,
 • ma powtarzające się kłopoty z ortografią (robi błędy, „zjada” litery, gubi interpunkcję)
 • źle czyta (wolno, przekręca wyrazy),
 • niestarannie pisze,
 • ma trudności w nauce matematyki,
 • ma problemy z koncentracją i pamięcią

Warto skorzystać z konsultacji pedagogicznej, gdyż pod okiem pedagoga-terapeuty problemy w uczeniu się mogą być przezwyciężone, przy dużej radości dziecka, jak i satysfakcji rodzica.

Czym różni się pomoc pedagogiczna od korepetycji?

Pomoc pedagogiczna, w odróżnieniu od korepetycji, zajmuje się źródłem problemu. Uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby ucznia oraz dopasowuje do nich metody pracy. Zajęcia terapii pedagogicznej nie polegają na „przerabianiu” materiału szkolnego – są to zajęcia uczące się uczyć oraz uczące radzenia sobie z własnymi deficytami.

Regulamin

Regulamin usług stacjonarnych

 1. Poradnia NEOLOGOPEDIA na bieżąco monitoruje i przestrzega wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19.
 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do bezdotykowego zmierzenia temperatury dziecka oraz rodzica/opiekuna.
 3. Dzieci oczekujące na terenie Poradni pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.
 4. Na konsultacje i zajęcia prosimy o przychodzenie dziecka z jednym rodzicem/opiekunem.
 5. Do podjęcia terapii zajęciowej uprawnia przeprowadzona w Poradni konsultacja lub diagnoza.
 6. Zajęcia terapeutyczne są odpłatne i dobrowolne. Odbywają się w roku szkolnym od godziny 10.00 do godziny 19.00 w siedzibie Poradni.
 7. Zajęcia oznaczają indywidualną terapię dziecka (pacjenta) oraz konsultację z rodzicami.
 8. Terapie prowadzą specjaliści Poradni posiadający wymagane kwalifikacje potwierdzone: świadectwami, certyfikatami, dyplomami.
 9. Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna). Czas zajęć 45 minut obejmuje terapię dziecka i ew. konsultację z rodzicem.
 10. Opłaty obowiązują wg cennika poradni.
 11. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i terapeutów Poradnia ma prawo odmówić konsultacji lub/i prowadzenia zajęć w przypadku, gdy zgłoszone dziecko lub oczekujący rodzic/opiekun jest chory/chore lub ma objawy takie jak: gorączka, katar, kaszel, zmiany skórne (np.: wysypki, opryszczka), zatrucie pokarmowe i inne. W takiej sytuacji dane zajęcia zostają przerwane i przepadają. Zdrowe dziecko może uczestniczyć/kontynuować terapię.
 12. W przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie przez Poradnię, Poradnia poinformuje o tym możliwie najwcześniej przed planowanymi zajęciami i zobowiązuje się zaproponować dwa wolne terminy do wyboru w których zostaną przeprowadzone zajęcia.
 13. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć Poradnia dołoży wszelkich starań aby przeprowadzić zajęcia w kolejnym ustalonym terminie lub dokona zwrotu należności za dane zajęcia.
 14. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć w dniu zajęć Poradnia przeprowadzi zajęcia w kolejnym ustalonym terminie bezpłatnie.
 15. W przypadku odwołania przez Klienta konsultacji lub zajęć w dniu zajęć, zajęcia/konsultacja przepada i nie jest zwracana płatność.
 16. Poradnia może zaproponować także formę konsultacji/terapii on-line.
 17. Specjalista z Poradni może skierować dziecko na dodatkowe badania lub odmówić przeprowadzenia konsultacji, terapii, diagnozy w uzasadnionym przypadku.
 18. Poradnia może odmówić świadczenia usług terapeutycznych/zajęciowych w przypadku nie przestrzegania zasad/regulaminów obowiązujących w poradni lub w innym uzasadnionym wypadku.
 19. Wszelkie sprawy organizacyjne oraz pytania i wątpliwości należy zgłaszać do recepcji Poradni.
 20. Poradnia zastrzega sobie możliwość dostosowania działań do sytuacji zewnętrznej, niezależnej od Poradni, a w szczególności związanych z pandemią COVID-19.
chevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram