Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Konsultacja zaburzeń komunikacji on-line

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji językowej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne zaburzenia językowe (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji on-line zaburzeń komunikacji językowej specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Oceni sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

 

Rejestracja wizyty

Informacje dodatkowe

Rodzaj wizyty

Konsultacja on-line

150,00  45 minut

Płatność z góry
Jeśli w kalendarzu on-line nie są widoczne dostępne terminy lub nie znajdujecie Państwo dogodnego terminu prosimy o kontakt telefoniczny: 570 112 422
Opis wizyty

Kompleksowa diagnostyka i terapia

Zaburzenia komunikacji werbalnej to szeroki i poważny problem, któremu często towarzyszą inne zaburzenia o podłożu emocjonalnym, psychicznym i neurofizjologicznym. Problemy z nawiązywaniem komunikacji werbalnej już od najmłodszych mają negatywny wpływ na życie człowieka: utrudniają budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, obniżają samoocenę, ograniczają rozwój poznawczy, są przyczyną szeroko rozumianych problemów szkolnych, a także osobistych. Brak właściwie postawionej diagnozy i specjalistycznej pomocy dotkliwie wpływa na rozwój emocjonalny i na ogół potęguje deficyty.

 • NEOLOGOPEDIA oferuje kompleksową diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży.
 • Indywidualnie dobieramy metody i techniki pracy z pacjentem i/lub rodziną.
 • Motywujemy pacjentów i wspieramy rodziców a także podpowiadamy lub kierujemy.
 • Tworzymy programy terapeutyczne, a jeśli są wskazania to w sposób holistyczny łączymy terapię logopedyczną z integracją sensoryczną, arteterapią, dramą i pomocą psychologiczną.
 • Pracujemy z dziećmi i rodziną, a jeśli zachodzi taka potrzeba to także ze środowiskiem szkolnym i przedszkolnym.
Specjalista
logopeda łódź

Joanna Milena Just

logopeda, psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog

Joanna Just od niemal 20 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą,  psychologiem dziecięcym, specjalistą zaburzeń komunikacji językowej, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Jako logopeda i psycholog dziecięcy łódź specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji językowej m.in. opóźnionym rozwojem mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmem, a także zaburzeniach płynności mowy (m. in. jąkanie). Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne, konsultacje psychologiczne, oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • psychologią rozwojową dziecka,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR).

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wskazania

Dysponujemy:

 • Specjalistycznymi i standaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi (testy, arkusze, kwestionariusze) oraz oprogramowaniem do analizy mowy.
 • Bogatą bazą nowoczesnych pomocy terapeutycznych.
 • Wieloma specjalistycznymi programami komputerowymi do terapii mowy.
 • Cyfrowym korektorem mowy EduSensus.
 • Forbrain – specjalistyczne urządzenie z mikrofonem i słuchawkami wykorzystujące przewodnictwo kostne.
 • Infrastrukturą dostosowaną do potrzeb dzieci najmłodszych i starszych oraz salą do ćwiczeń ruchowych i SI.
 • Sensoryczny plac zabaw

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje i terapię. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc oraz fachową informację dla Państwa.

Regulamin

Regulamin usług stacjonarnych

 1. Na konsultacje i zajęcia prosimy o przychodzenie dziecka z jednym rodzicem/opiekunem.
 2. Dzieci oczekujące na terenie Poradni pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.
 3. Do podjęcia terapii zajęciowej uprawnia przeprowadzona w Poradni konsultacja lub diagnoza.
 4. Zajęcia terapeutyczne są odpłatne i dobrowolne. Odbywają się w roku szkolnym od godziny 10.00 do godziny 19.00 w siedzibie Poradni.
 5. Zajęcia oznaczają indywidualną terapię dziecka (pacjenta) oraz konsultację z rodzicami.
 6. Terapie prowadzą specjaliści Poradni posiadający wymagane kwalifikacje potwierdzone: świadectwami, certyfikatami, dyplomami.
 7. Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna). Czas zajęć 45 minut obejmuje terapię dziecka i ew. konsultację z rodzicem.
 8. Opłaty obowiązują wg cennika poradni.
 9. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i terapeutów Poradnia ma prawo odmówić konsultacji lub/i prowadzenia zajęć w przypadku, gdy zgłoszone dziecko lub oczekujący rodzic/opiekun jest chory/chore lub ma objawy takie jak: gorączka, katar, kaszel, zmiany skórne (np.: wysypki, opryszczka), zatrucie pokarmowe i inne. W takiej sytuacji dane zajęcia zostają przerwane i przepadają. Zdrowe dziecko może uczestniczyć/kontynuować terapię.
 10. W przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie przez Poradnię, Poradnia poinformuje o tym możliwie najwcześniej przed planowanymi zajęciami i zobowiązuje się zaproponować dwa wolne terminy do wyboru w których zostaną przeprowadzone zajęcia.
 11. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć Poradnia dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić zajęcia w kolejnym ustalonym terminie lub dokona zwrotu należności za dane zajęcia.
 12. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć w dniu zajęć Poradnia przeprowadzi zajęcia w kolejnym ustalonym terminie bezpłatnie.
 13. W przypadku odwołania przez Klienta konsultacji lub zajęć w dniu zajęć, zajęcia/konsultacja przepada i nie jest zwracana płatność.
 14. Poradnia może zaproponować także formę konsultacji/terapii on-line.
 15. Specjalista z Poradni może skierować dziecko na dodatkowe badania lub odmówić przeprowadzenia konsultacji, terapii, diagnozy w uzasadnionym przypadku.
 16. Poradnia może odmówić świadczenia usług terapeutycznych/zajęciowych w przypadku nieprzestrzegania zasad/regulaminów obowiązujących w poradni lub w innym uzasadnionym wypadku.
 17. Wszelkie sprawy organizacyjne oraz pytania i wątpliwości należy zgłaszać do recepcji Poradni.
 18. Poradnia zastrzega sobie możliwość dostosowania działań do sytuacji zewnętrznej, niezależnej od Poradni, a w szczególności związanych z sytuacją epidemiologiczną.
chevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram