Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się na sali SI, wykonywane są według indywidualnych wskazań wynikających z diagnozy integracji sensorycznej dla danego dziecka i obejmują m.in.:

 • ćwiczenia aktywizacji ruchowej, równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia propriocepcji,
 • ćwiczenia stymulacji przedsionkowej,
 • ćwiczenia stymulacji słuchowej i percepcji wzrokowej,
 • ćwiczenia motoryki małej i dużej,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia uwagi i koncentracji.
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest diagnoza integracji sensorycznej.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni.
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Prosimy zabierać wygodny strój dla dziecka.

Rejestracja wizyty

Informacje dodatkowe

Cena pojedynczych zajęć

95.- zł

Rodzaj wizyty

Zajęcia stacjonarne

Ilość zajęć

4 zajęcia

Rozkład zajęć

1 x tygodniowo

380,00 

Płatność z góry
Jeśli w kalendarzu on-line nie są widoczne dostępne terminy lub nie znajdujecie Państwo dogodnego terminu prosimy o kontakt telefoniczny: 570 112 422
Opis wizyty

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej, lub inaczej terapia SI (sensory integration) polega na usprawnianiu działania układu nerwowego w kierunku poprawnej i lepszej współpracy, czyli integracji procesów zmysłowych.

Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju umiejętności związanych z motoryką małą i dużą, koordynacją wzrokowo-ruchową, planowaniem i wykonywaniem czynności oraz szeroko rozumianą reaktywnością dziecka na różne czynniki.

Zaburzona integracja sensoryczna może znaleźć swoje odbicie w deficytach rozwoju funkcji poznawczych, opóźnionym rozwoju mowy, zaburzeniach koncentracji i skupienia, nadmiernym lub obniżonym pobudzeniem oraz problemach w nauce i kontaktach społecznych. Odpowiedzią na te problemy jest terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej jest szeroko opracowaną i z powodzeniem stosowaną w praktyce terapeutycznej metodą pracy nad prawidłową współpracą u dziecka wszystkich zmysłów. W ujęciu SI współpraca ta jest adaptacyjna, czyli dotyczy funkcjonowania w środowisku i reagowania na czynniki/bodźce oddziaływujące z zewnątrz.

Przy czym, teoria integracji sensorycznej, poza zmysłami wzroku, słuchu, smaku i węchu wprowadza zmysły bazalne: dotyku, ruchu i równowagi oraz propriocepcji. Odpowiedzialne one są za między innymi wrażenia bezpośredniej interakcji całego ciała z otoczeniem, odczuwania ruchu ciała, koordynacji ruchowej i zmysłowej, utrzymywanie pozycji i napięcia mięśniowego oraz odbioru pozawzrokowych bodźców z ciała.

Terapia integracji sensorycznej nie powinna być jednak prowadzona w oderwaniu od podstawowej diagnostyki i terapii wczesnodziecięcej oraz opieki zdrowotnej, czyli najlepiej aby prowadzona była komplementarnie we współpracy z innymi specjalistami zdrowia dziecka.

Specjalista
logopeda łódź

Joanna Milena Just

logopeda, psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog

Joanna Just od niemal 20 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą,  psychologiem dziecięcym, specjalistą zaburzeń komunikacji językowej, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Jako logopeda i psycholog dziecięcy łódź specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji językowej m.in. opóźnionym rozwojem mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmem, a także zaburzeniach płynności mowy (m. in. jąkanie). Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne, konsultacje psychologiczne, oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • psychologią rozwojową dziecka,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR).

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wskazania

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Jeśli spostrzegacie Państwo u dziecka jeden lub kilka objawów takich jak:

 • jest w ciągłym ruchu i nie może się „zatrzymać”,
 • ma kłopoty z koordynacją ruchową i orientacją przestrzenną,
 • często się potyka lub przewraca, ma deficyty w odpowiednim poruszaniu się,
 • ma deficyty sprawności manualnej przy prostych czynnościach,
 • nie lubi obcinania włosów i paznokci, czesania, smarowania maściami lub kosmetykami,
 • niepokoi je nawet cichy dźwięk czy szmer,
 • nie lubi się ubierać i niepokoją je metki,
 • niechętnie lepi z plasteliny.

Takie objawy mogą wskazywać na problemy przetwarzania sensorycznego, ale też na inne deficyty rozwojowe. Problemy te niepokoją nie tylko rodziców, ale również dzieci. Utrudniają im kontakt z rówieśnikami, naukę i zabawę w przedszkolu, obniżają komfort funkcjonowania. Zapraszamy na konsultacje do NEOLOGOPEDII.

Regulamin

Regulamin usług stacjonarnych

 1. Poradnia NEOLOGOPEDIA na bieżąco monitoruje i przestrzega wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19.
 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do bezdotykowego zmierzenia temperatury dziecka oraz rodzica/opiekuna.
 3. Dzieci oczekujące na terenie Poradni pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.
 4. Na konsultacje i zajęcia prosimy o przychodzenie dziecka z jednym rodzicem/opiekunem.
 5. Do podjęcia terapii zajęciowej uprawnia przeprowadzona w Poradni konsultacja lub diagnoza.
 6. Zajęcia terapeutyczne są odpłatne i dobrowolne. Odbywają się w roku szkolnym od godziny 10.00 do godziny 19.00 w siedzibie Poradni.
 7. Zajęcia oznaczają indywidualną terapię dziecka (pacjenta) oraz konsultację z rodzicami.
 8. Terapie prowadzą specjaliści Poradni posiadający wymagane kwalifikacje potwierdzone: świadectwami, certyfikatami, dyplomami.
 9. Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna). Czas zajęć 45 minut obejmuje terapię dziecka i ew. konsultację z rodzicem.
 10. Opłaty obowiązują wg cennika poradni.
 11. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i terapeutów Poradnia ma prawo odmówić konsultacji lub/i prowadzenia zajęć w przypadku, gdy zgłoszone dziecko lub oczekujący rodzic/opiekun jest chory/chore lub ma objawy takie jak: gorączka, katar, kaszel, zmiany skórne (np.: wysypki, opryszczka), zatrucie pokarmowe i inne. W takiej sytuacji dane zajęcia zostają przerwane i przepadają. Zdrowe dziecko może uczestniczyć/kontynuować terapię.
 12. W przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie przez Poradnię, Poradnia poinformuje o tym możliwie najwcześniej przed planowanymi zajęciami i zobowiązuje się zaproponować dwa wolne terminy do wyboru w których zostaną przeprowadzone zajęcia.
 13. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć Poradnia dołoży wszelkich starań aby przeprowadzić zajęcia w kolejnym ustalonym terminie lub dokona zwrotu należności za dane zajęcia.
 14. W przypadku odwołania przez Poradnię opłaconych zajęć w dniu zajęć Poradnia przeprowadzi zajęcia w kolejnym ustalonym terminie bezpłatnie.
 15. W przypadku odwołania przez Klienta konsultacji lub zajęć w dniu zajęć, zajęcia/konsultacja przepada i nie jest zwracana płatność.
 16. Poradnia może zaproponować także formę konsultacji/terapii on-line.
 17. Specjalista z Poradni może skierować dziecko na dodatkowe badania lub odmówić przeprowadzenia konsultacji, terapii, diagnozy w uzasadnionym przypadku.
 18. Poradnia może odmówić świadczenia usług terapeutycznych/zajęciowych w przypadku nie przestrzegania zasad/regulaminów obowiązujących w poradni lub w innym uzasadnionym wypadku.
 19. Wszelkie sprawy organizacyjne oraz pytania i wątpliwości należy zgłaszać do recepcji Poradni.
 20. Poradnia zastrzega sobie możliwość dostosowania działań do sytuacji zewnętrznej, niezależnej od Poradni, a w szczególności związanych z pandemią COVID-19.
chevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram